Veneilyyn liittyvä koulutus ja tutkinnot

Tutkintoja on suoritettu

Trafin hyväksymiä veneilijöiden koulutusjärjestelmiä on nykyisellään kuusi erilaista. Niiden järjestäjinä olivat Turvallisesti vesillä ry, Suomen Purjehdus ja Veneily ry, Suomen Purjehduksenopettajat ry, Suomen Navigoinninopettajat ry, Suomen Navigointiliitto ry sekä Abo Mare eli Novia.

Perustason navigointikoulutuksen eli esimerkiksi saaristolaivurin tai navigoinnin perustutkinnon on suorittanut Trafin teettämän kyselyn perusteella 29 prosenttia veneilijöistä. Jatkotason navigointikoulutuksen eli esimerkiksi rannikkolaivurin tai navigoinnin jatkokoulutuksen puolestaan 25 prosenttia veneilijöistä.

Ylemmän tason navigointikoulutus, esimerkiksi avomerilaivurin koulutus on 7 prosentilla veneilijöistä, Cevni -tutkinto 8 prosentilla.

Kansainvälinen huviveneen kuljettajankirja on 14 prosentilla veneilijöistä ja ammattimerenkulun tutkinto 7 prosentilla.

Ulkomailla veneilijöistä 78 prosentilla vähintään yksi tutkinto, ja Suomen sisävesillä veneilevillä 28 prosentilla. Jonkinlaisen tutkinnon suorittamista pidetään kuitenkin suotavana veneilyn perustaitojen osaamisen varmistamiseksi esimerkiksi vaikeissa veneenhallintatilanteissa. Myös veneitä vuokraavat yritykset etenkin ulkomailla vaativat usein tutkintotodistusta ennen vuokrausta.

Koulutustarjonnat Suomen Navigaatioliitto

Suomen Navigaatioliiton koulutustarjonta on seuraava:

-Saaristomerenkulun koulutus: koulutuksen ensimmäinen aste, joka keskittyy navigoinnin perustaitoihin sekä vesiliikenteen säädöksiin. Kurssilla opitaan taitoja, joita jokaisen pienveneilijän tulisi hallita vesillä.

-Rannikkomerenkulun koulutus: täydentää saaristomerenkulun kurssilla opittuja taitoja muun muassa paikanmääritysmetelmien, sääopin, eksymän, vuorovesiopin sekä elektronisen paikanmäärityksen osalta. Hyväksytty rannikkomerenkulun koulutus oikeuttaa hakemaan Trafilta kansainvälisen huviveneen kuljettajan todistusta.

-Avomerenkulun koulutus: ylin merenkulun koulutuksen aste tällä koulutusportaalla, ja se antaa valmiudet tunnistaa taivaankappaleet sekä sekä suorittaa niiden perusteella paikanmäärityksen.

Nämä Navigaatioliiton koulutusportaan kurssit järjestetään yleensä paikkakuntien omien kansalaisopistojen ja / tai veneilyseurojen toimesta, ja myös itseopiskelu on mahdollista tilattavan kurssimateriaalin avulla. Kurssin suorittamisen jälkeen osallistutaan tutkintotilaisuuteen, joita Suomen Navigaatioliitto järjestää kaksi kertaa vuodessa. Hyväksytysti suoritetuista tutkinnoista saa tilata tutkintotodistuksen ja myös diplomin, jos kuuluu Navigaatioliiton jäsenseuraan. Myös jälkikäteen on mahdollista tilata tutkintotodistus.

Koulutustarjonnat Suomen Navigoinninopettajat

Suomen Navigoinninopettajien koulutustarjonta on seuraava:

-Navigointi 1: sisävedet ja Itämeri. Kursseista tärkein, jossa käydään läpi sisävesiin ja Itämereen liittyen venettä koskeviin määräyksiin, kuljettajaa koskeviin määräyksiin, turvallisuuteen vesillä, paperikarttoihin sekä elektroniseen navigointiin. Kompassioppiin, meriteiden sääntöihin kuten alusten kulkuvaloihin ja väistämissääntöihin sekä viitoitukseen ja muihin merenkultn turvalaitteisiin.

-Navigointi 2: vuorovesialueet. Moni ulkomailla veneilevä ottaa kohteekseen Välimeren tai esimerkiksi Englannin vesialueet, ja kurssilla keskitytään vuorovesialueille lähtevälle purjehtijalle tai moottoriveneilijälle tärkeisiin asioihin. Kurssilla perehdytään vuorovesitaulukoihin sekä mm. Englannin karttoihin. Sisältöön kuuluu perehtyminen elektroniseen navigointiin ja sen apuvälineisiin, vuorovesiin, ulkomailla veneilyssä tarvittaviin lupiin ja papereihin, matkasuunnitelman tekoon ja saapumiseen vieraaseen maahan. Sekä karttoihin ja muihin julkaisuihin, merenkulun turvalaitteisiin, reittisuunnitteluun, turvallisuuteen ja säähän.

-Navigointi 2: valtameret. Tästä tutkinnosta ei vielä löytynyt tarkempaa kurssisisältöä, ilmeisesti se on vielä työn alla.

Kansainvälistä huviveneenkuljettajakirjaa haettaessa tulee olla suoritettuna rannikkolaivurin tutkinto, venepäällikkökurssi, Navigointi 2 -tutkinto tai vuorovesikoulutuksella täydennetty Navigointi 1 -tutkinto sekä selvitys käytännön veneilytaidosta. Myös armeijassa suoritetut merenkäynnin tutkinnot tai merenkäynnin ammattitutkinnot oikeuttavat hakemaan huviveneenkuljettajankirjaa. Kuljettajankirjaa haetaan Trafilta toimittamalla sinne vaaditut todistukset vapaamuotoisen hakemuksen kera.

Koulutustarjonnat Suomen Purjehdus ja Veneily

Suomen Purjehdus ja Veneily tarjoaa seuraavia kursseja:

-veneilijäkurssi: veneilyn perusteiden hallinta
-purjehtijakurssi: purjehduksen perusteiden hallinta
-venepäällikkökurssi: kansainväliseen huviveneenkuljettajan tutkintoon tähtäävä kurssi
-cevni -kurssi ja -tutkinto: Euroopan sisävesisäännöstön opiskelua, joka tutkinto hyväksyttynä oikeuttaa sisävesipätevyyttä osoittavaan merkintään kansainvälisen huviveneenkuljettajan todistuksesssa

Veneilijöille järjestetään myös runsaasti virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolista koulutusta, esimerkiksi veneiden käsittelykoulutuksia, navigointikoulutuksia, pelastautumiskoulutuksia ja lainsäädäntöön liittyviä koulutuksia. Näihin osallistuukin Trafin teettämän tutkimuksen mukaan noin kolmannes veneilijöistä, navigointikoulutukseen peräti yli puolet.

Tilastojen lähteenä oli Trafin julkaisusarja nro 4/2017.